ความโลภทำให้เรามองเห็นเฉพาะด้านดีความโลภทำให้เรามองเห็นเฉพาะด้านดี ของสิ่งที่เราต้องการ

Greed makes us see only the good side
of the things we want.

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าปล่อยวางเสียอย่างเดียวจิตก็ไม่ทุกข์ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมิใช่เกิดที่ภายนอก 
แต่เป็นการเกิดขึ้นที่ภายใน 
คือ อารมณ์ของจิตของเรานั่นแหละที่ไปเกาะทุกข์ 
ถ้าปล่อยวางเสียอย่างเดียวจิตก็ไม่ทุกข์ 
ในเมื่อจิตของเราไม่มีทุกข์เสียอย่างเดียว 
ทุกข์ภายนอกจักสำคัญแค่ไหน 
ก็ไม่สามารถจักทำให้จิตของเราทุกข์ได้

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา