จิตนั้น เมื่อมันอยู่กับที่แล้ว...จิตนั้น เมื่อมันอยู่กับที่แล้ว มันวางอารมณ์ภายนอกได้แล้ว 
ก็จะเกิดปัญญา

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

สิ่งที่เอาไปได้ ไม่ยอมทำสิ่งที่เอาไปได้ ไม่ยอมทำ
สิ่งที่เอาไปไม่ได้ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เอากันจะเป็นจะตายจริงๆ
สิ่งที่หาอยู่ ต่อสู้กันอยู่จะเป็นจะตายนี้ 
ก็จะโมฆะจบสิ้นก็ตอนไม่มีลมเข้าลมออกนี่แหละ

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ธรรมชาติของตนคือพุทธะการจะค้นพบพระพุทธเจ้า
สิ่งที่ท่านจะต้องทำก่อน
คือการค้นตนเองให้พบ
เพราะธรรมชาติของตนเอง
นั่นแหละ คือ พุทธะ

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

เมื่อจิตไม่ต้องการอะไรเมื่อจิตไม่ต้องการอะไร จึงได้ทุกสิ่ง

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ