ความพอใจ ไม่พอใจ ทำให้วนในวัฏฏะผู้ที่หลงเพลิน เล่นอยู่กับความพอใจ และไม่พอใจ
จึงได้หนังสือเดินทางแห่งการท่องเที่ยวของภพชาติ
ติดตัวไปตลอด ความพอใจ และไม่พอใจ
เป็นอาหารชั้นยอดเยี่ยมของกิเลส

คุณแม่จันดี โลหิตดี

การไม่รู้เท่าทันอารมณ์          การไม่รู้เท่าทันอารมณ์คือการปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบกำหนดความคิด กำหนดเหตุผล กำหนดการพูดการกระทำ กำหนดอะไรต่ออะไรต่างๆ พระพุทธองค์จึงให้เรามีปัญญารู้เท่าทัน รู้อะไรเป็นอะไร รู้ความคิดว่าสักแต่ว่าความคิด ความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึก ความจำก็สักแต่ว่าความจำ มันก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของมันเท่านั้นเอง โดยเราไม่ต้องไปยุ่งไปปรุงแต่งในตัวของมันให้มันเป็นมากกว่าที่ควรจะเป็น หรือที่จะมีอำนาจเหนือจิตใจของเรา

                                                                                                               ชยสาโรภิกขุจิตส่งออกเป็นเหตุแห่งทุกข์          จิตของคนตามธรรมชาตินั้นไม่มีความดีใจ เสียใจ ที่มีความดีใจเสียใจนั้นไม่ใช่จิต แต่เป็นอารมณ์ที่มาหลอกลวง แต่เป็นสังขารที่ปรุงแต่ง จิตก็หลงไปตามอารมณ์ หลงสังขารไปโดยไม่รู้ตัว แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามอารมณ์ เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสังขาร เพราะยังไม่ได้ฝึก ยังไม่ฉลาด แล้วเราก็นึกว่า จิตเราเป็นทุกข์ นึกว่าจิตเราสบาย ความจริงมันหลงอารมณ์ มันหลงสังขาร เพราะเราส่งจิตออกนอกไปตามอารมณ์ไปตามสังขารมากเกินไป

                                                                                             หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

หยุดใจให้ไร้อยากหยุดใจให้ไร้อยาก
ความทุกข์ยากจะหมดไป

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ปัญญาที่เกิดจากสมาธิปัญญาที่เกิดจากสมาธินี้ เป็นปัญญาที่รู้แจ้งในธาตุสี่ ขันธ์ห้า ในนาม ในรูป ไม่ปรารถนารู้อย่างอื่น

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ภาวนาเพื่อให้ละเขาภาวนาเพื่อให้ละ ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เอา..

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

พระพุทธรูปมิใช่พระพุทธองค์          การที่เธอมีพระพุทธรูป ก็ไม่ได้หมายความว่ามีพระพุทธองค์ประทับอยู่บนรถ พระพุทธรูปมิใช่พระพุทธองค์ ไม่ว่าพระพุทธรูปนั้นจะทำด้วยพลาสติกหรือหยกก็ตาม เพียงแค่มีใครสักคนหนึ่งในรถหายใจและมองในวิถีแห่งสติ พระพุทธองค์ที่แท้จริงก็จะปรากฎขึ้น

                                                                                             ท่านติช นัท ฮันห์

วิชารู้ตัวเจ้าของ...วิชารู้ตัวเจ้าของ เป็นสุดยอดของวิชา

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

ตามทันทุกความจริงของขณะจิตคือการภาวนาอยู่ตามทันทุกความจริงของขณะจิต....นั้นยังคือการภาวนาอยู่ 
จะทันได้อย่างไร ก็ทันด้วยการฝึกสติให้รู้อยู่โดยตลอด 
ตามดู ตามรู้ ตามเห็นมันนั่นหล่ะ
เอาให้มันรู้มันเห็นให้จริง เกิดแก่จิตจริงๆ 
มันจึงจะเกิดปัญญาทิ้งละออกไปได้

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ตัดร่างกายได้ก็จบกิจ          สมบัติของโลกที่เรารักที่สุดก็คือ ร่างกายที่จิตเราอาศัยอยู่ชั่วคราว เราก็เอาไปไม่ได้ หากเรามีกำลังใจเต็ม วางอุปาทานขันธ์ ๕ หรือวางร่างกายนี้ได้อย่างเดียว สิ่งอื่นๆ ก็จะหลุดไปเอง คนฉลาด-มีปัญญาดี จึงตรัสสอนให้ตัดขันธ์ ๕ หรือร่างกายอย่างเดียวก็จบกิจในพระพุทธศาสนาได้

                                                                                                     สมเด็จองค์ปฐม

                                                                                            ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
                                                                               รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

พุทธะ ไม่จำเป็นต้องห่มเหลือง          บุคคลที่เห็นจิตของตนเอง เป็นพุทธะแล้ว ไม่จำเป็นต้องโกนผมห่มเหลืองก็ได้ อุบาสกก็เป็นพุทธะได้เช่นกัน เว้นแต่คนที่ไม่เห็นตนเอง (ตามความเป็นจริง) แล้วไปโกนผมห่มผ้าเหลือง นับเป็นความหลงใหลคลั่งไคล้ธรรมดาๆ นั่นเอง

                                                                                                           ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

เราปฏิบัติ เพื่อให้รู้เห็นความทุกข์ชัดๆ          เราปฏิบัติ เพื่อให้รู้เห็นความทุกข์ชัดๆ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหาความสุข ถ้าเรามาปฏิบัติเพื่อหาความสุข ก็ผิดตั้งแต่แรกเลยนะ เพราะสุขมันไม่มี เราจึงหาไม่เจอ แต่ถ้าปฏิบัติ เพื่อหาความไม่ทุกข์ ก็จะเจอ เพราะความไม่ทุกข์มันมีอยู่แล้ว สำหรับความทุกข์ ยิ่งไม่ต้องไปหาให้ลำบากเลย เพราะมันปรากฏอยู่แล้วตลอดเวลา

                                                                                      หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ธรรมที่มีรสชาติแท้จริง          ธรรมที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ฟังมา ยังเป็นธรรมนอกอยู่ ธรรมใดที่เกิดจากความรู้ของตัวเอง แม้เท่าเมล็ดงาก็มีรสชาติ จึงว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง

                                                                                             หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

ให้ขันธ์ห้าเป็นทานให้ขันธ์ห้า เป็นทาน ท่านกล่าวว่า
ย่อมสูงกว่า เงินทอง ของทั้งสิ้น
พินิจขันธ์ห้า ให้ว่าง เป็นอาจิณ
ทุกข์ดับสิ้น จิตสงบ พบนิพพาน

หลวงปู่ชา สุภัทโท

เห็นธรรมดา ก็เห็นธรรมความพลัดพรากจากของรัก
ความไม่ได้สิ่งที่อยากได้
ความไม่ได้สิ่งที่อยากเป็น
เหล่านี้เป็นของธรรมดา ไม่ใช่เรื่องสำหรับเศร้าโศกเสียใจ
มีปัญญาเห็นจริงอย่างนี้แล้ว
คิดอะไรก็ดี ทำอะไรก็ดี พูดอะไรก็ดี ดีทั้งนั้น

หลวงปู่ขาว อนาลโย 

คุณค่าของการภาวนายิ่งเจริญภาวนาเท่าใด จิตมันก็มีกำลัง
เมื่อใจมีพลังมีความอาจหาญแล้ว
สิ่งที่เรียกว่ายากก็ไม่มีอะไรยาก
สิ่งที่เราคิดว่าเหลือวิสัย ก็ไม่เหลือวิสัย
อยู่ที่วิสัยทุกคนจะทำได้ทั้งนั้น

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

การนั่งสมาธิ ไม่เอาทั้งสงบและวุ่นวายการนั่งสมาธิ ไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาความสงบนะ
ความสงบน่ะเราก็ไม่เอา ความวุ่นวายเราก็ไม่เอา
ให้เราปล่อยทั้งความสงบ ปล่อยทั้งความวุ่นวายให้หมด
ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้หมด เรามาอยู่กับการงานของเรา
งานคือหายใจเข้า งานคือหายใจออก

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ทำบุญแล้วอย่าไปติดอยู่ในบุญ          อย่าไปติดอยู่ในวัตถุ ทำบุญแล้วอย่าไปติดอยู่ในบุญ มัวแต่เอาใจไปคิดว่า เจดีย์นี้ฉันสร้างมากับมือ ดีไม่ดีเป็นลมตายไปตอนนี้ แทนที่จะได้เกิดเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์กับเขา จะต้องไปเกิดเป็นเปรต งูเหลือม เฝ้าเจดีย์ก่อนสัก ๗ วัน เพราะใจมัวแต่ไปข้องยึดอยู่ในวัตถุว่า ของฉัน ของกู อยู่นั่นแหละ พอจะตายก็เจดีย์ของกูๆ

                                                                                                ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ใครคือคนพาล ใครคือบัณฑิต          การไม่คบคนพาล ในความหมายทางปรมัตถ์ไม่ใช่การไม่คบคนดื่มสุรา เล่นการพนัน หรือไม่คบคนมัวเมาอบายมุข นี่เป็นคนพาลนอกตัว คนพาลตัวจริง คือตัวความคิดเรานี่ ถ้าเราคิดไม่ดี ความคิดพาเราไปโลภ ไปโกรธ ไปหลง พาเราไปเกิดกิเลสตัณหา นี่คือคนพาล การคบบัณฑิตคือการมีความคิดดีอยู่ในจิตใจของเรา เช่นเมื่อเกิดปัญหาก็รู้จักปล่อยวาง-ช่างหัวมัน-ไม่เป็นไร-มันเป็นเช่นนั้นเอง นี่คือบัณฑิต

                                                                                              หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ภาวนาให้จิตสงบ...ภาวนาให้จิตสงบได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ภายในบ้าน 
จะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นๆ องค์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

การแสวงหาพระเก่า พระแท้ที่ถูกต้อง        การแสวงหาพระเก่า พระแท้ที่ถูกต้อง คือใจที่ต้องฝึกฝนอบรมเรื่องศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อให้ใจเป็นพระขึ้นมาเสียเอง โดยอาศัย พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ และ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นที่พึ่งของใจเสียก่อน

                                                                                           หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

รู้จิตซื่อๆรู้ซื่อๆ รู้จิตซื่อๆ
อาการของจิตมันเป็นอย่างไรก็รู้มันตรงๆ 
อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างไร ให้รู้มันซื่อๆ
อันนี้เป็นทางเดินของมรรค
รู้ซื่อๆ นี้แหละคือ " ปัจจุบัน "
จิตมันเป็นอย่างไร ก็รู้มันขณะนั้น
นี้เป็นทางเดินของพระอรหันต์ทั้งหลาย

หลวงปู่ทา จารุธัมโม

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศกเปมโต ชายเต โสโก
เปมโต ชายเต ภยํ
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไม่มีความรักเสียแล้ว
โศก ภัย ก็ไม่มี

พุทธวจนในธรรมบท

ปฏิบัติให้ติดต่อเหมือนลูกโซ่คำว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นั้น 
ไม่ใช่แต่ว่านั่งอยู่ในห้องกรรมฐานเพียงอย่างเดียว
จะไปไหนมาไหน อาบน้ำ ซักเสื้อ ซักผ้า ก็ให้มีสติ
ดูการเคลื่อนไหวของรูปกาย
และมีสติดูจิตดูใจอยู่เสมอ 
นั่นแหละท่านเรียกว่า 
ปฏิบัติให้ติดต่อเหมือนลูกโซ่

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เราไม่สามารถหาความสงบสุขได้ในโลกภายนอกเราไม่สามารถหาความสงบสุขได้ในโลกภายนอก 
จนกว่าเราจะสามารถสร้างความสงบสุขได้ภายในตัวเราเอง

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

ท่านดาไลลามะ

คนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดีคนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดี
ใครว่าตนวิเศษวิโสหรือฉลาดเฉียบแหลม
คนนั้นคือคนโง่
คนฉลาดไม่ถือตัว อันนี้เป็นสติ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีการฝึกความอดทนในการฝึกความอดทน ศัตรูของคุณคือครูที่ดีที่สุด

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.

ท่านดาไลลามะ

อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ          อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิงได้ ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายใดๆ ทำใจให้ไม่อ้างว้างยากจน เป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย

                                                                                               หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ความสิ้นอุปาทานความสิ้นอุปาทาน คือ มีจิต มีกาย แต่ไร้ "เรา"

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

เมื่อศีลเข้าถึงจิตเข้าถึงใจเมื่อศีลเข้าถึงจิตเข้าถึงใจแล้ว 
เราไม่ต้องรักษาศีล 
ศีลกลับมารักษาตัวเราเอง

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

สมาธิกับการปล่อยวางสมาธิเป็นเครื่องสงบใจ ส่วนเรื่องการปล่อยวาง เป็นเรื่องของปัญญา

 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

ผู้เข้าใจภาษาของพระพุทธเจ้าใครก็ตามรู้แจ้งชัดว่าอายตนะทั้ง 6 ไม่ใช่ของจริง 
ขันธ์ทั้ง 5 เป็นภาพลวง และรู้แจ้งชัดว่า 
ไม่มีสิ่งใดสามารถตั้งอยู่ได้ในกายนี้
คนนั้นย่อมเข้าใจภาษาของพระพุทธเจ้า

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

จิตนำมาทั้งกิเลสและปัญญาจิต ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้ว
มีแต่จะนำกิเลสมาทับถมถ่ายเดียว
ตรงกันข้าม ถ้าผู้ใดได้ฝึกฝนอบรมจิตไว้ดีแล้ว
ก็จะเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาล
เพราะจิตเป็นผู้แส่ส่ายแสวงหากิเลสใส่ตัวเอง
พร้อมๆ กันนั้นก็เป็นผู้แสวงหาปัญญามาใส่ตัวอีกด้วย

 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

ความล้มเหลว ความสำเร็จ ไม่เที่ยงไม่มีความล้มเหลว ความผิดหวังใด
ที่จะทำให้เราทุกข์ไปได้ตลอดกาล
ไม่มีความสำเร็จ ความสมหวังใดๆ
ที่ทำให้เราเป็นสุขไปได้ตลอดกาล

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 

เป็นฆราวาสก็เข้าถึงอริยบุคคลได้          เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะเข้าถึงอริยบุคคลได้ อย่างนางวิสาขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ยังครองเรือน แต่จิตของนางวิสาขานั้นสมบูรณ์ด้วยศีลห้าสมบูรณ์บริสุทธิ์ทีเดียว แม้แต่จะคิดไปในทางที่ละเมิดก็ไม่มี จิตอย่างนี้เป็นจิตประเสริฐ ศีลห้าจึงเป็นศีลที่ยังจิตยังใจให้ประเสริฐ เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้ 

                                                                                             หลวงปู่แบน ธนากโร

การปล่อยใจไปตามอารมณ์....การปล่อยใจไปตามอารมณ์ของตนนั้น
 จะไม่มีวันเข้าถึง ธรรมะ ...

หลวงปู่ชา สุภัทโท

การสลัดทิ้งอัตตาตนเอง...การสลัดทิ้งอัตตาของตนเองโดยไม่มีความเสียใจใดๆ
เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

แท้จริงเราเองเป็นผู้สร้างทุกข์         เมื่อพิเคราะห์ด้วยปัญญา  เราจะเข้าใจสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์  เราจะมองเห็นว่า แท้จริงแล้วเราเองนั่นแหละเป็นผู้สร้างทุกข์  ด้วยอวิชชาหรือความโง่เขลา ไม่เข้าใจโลกอย่างแท้จริง  เราจึงติดอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งที่ไม่น่าเอา ไม่น่าเป็น สิ่งที่นำไปสู่ความสิ้นหวังและความตาย  โลกนี้เป็นโลกแห่งความเศร้า  มันมืดมนก็เพราะเรามีอุปาทาน  เพราะเราไปยึดอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์  เมื่อใดเราหยุดทำเช่นนั้น เมื่อใดเราปล่อยวาง ความเห็นแจ้งก็จะปรากฎ  

                                                                                                        พระอาจารย์สุเมโธ

ปัจจุบันธรรม"... ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
สงเคราะห์ลงมาในหนึ่ง ในปัจจุบัน 
ศีลตัวเดียว สมาธิตัวเดียว ปัญญาตัวเดียว 
กลมกลืนกันในปัจจุบันธรรม

ปจฺจุปนฺนญฺ จ โย ธมฺมํ ผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบัน 
ผู้นั้นก็ไม่สงสัยในพระพุทธศาสนา..."

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

เรา "ปล่อย" ไปได้มากแค่ไหนแล้ววันนี้ สิ่งสำคัญ ไม่ใช่มีคำถามว่า เราได้อะไรมาบ้าง 
แต่ได้แก่คำถามว่า เรา "ปล่อย" ไปได้มากแค่ไหนแล้ว

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 

วิธีเข้าถึงโพธิญาณ“ถ้าผู้ใดมีความตั้งใจที่จะเข้าถึงโพธิญาณ เขาจะปฏิบัติตามวิธีใดที่ดีที่สุด”
“วิธีที่ดีที่สุด ที่รวมเอาวิธีอื่นทุกวิธีเข้าด้วยกันได้ คือ วิธีการเฝ้าดูจิต

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

คำว่า รู้ธรรม เห็นธรรม ไม่ใช่คิดเอาเอง


คำว่า รู้ธรรม เห็นธรรม ไม่ใช่คิดเอาเอง 
จิตต้องเข้าถึงอย่างแท้จริง จิตเกิดศรัทธา 
คำว่า ศรัทธา มันลืมความเหน็ดเหนื่อย 
มีแต่ความขยัน ความตั้งใจ 
จิตเข้าถึงธรรมมันเป็นอย่างนี้

หลวงพ่อไม อินทสิริ

คำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่กาย วาจา จิต


คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมาย หลายอย่างหลายประการ
เมื่อเราย่นย่อเข้ามาก็คือ กาย วาจา จิต นี่เอง
สอนอยู่ที่นี้ ไม่ได้ไปสอนที่อื่น

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

บริกรรมพุทโธต้องมีสติ          การบริกรรมพุทโธเป็นการกระทำภายในใจ ต้องมีสติกำกับในการบริกรรม ไม่ใช่บริกรรม พุทโธๆ แต่ไม่มีสติกำกับ ถ้าหากว่ามีสติควบคุม ก็จะไม่หลงลืม แล้วการบริกรรมพุทโธนั้นก็จะมีความละเอียด หรือมีความสดใสเพิ่มขึ้น เป็นลำดับๆ พุทโธกับสติ ก็มีโอกาสที่จะรวมเป็นอันเดียวกัน

                                                                                                หลวงปู่แบน ธนากโร

ไม่มีใครมอบความไม่กลัวให้แก่เธอได้          ไม่มีใครมอบความไม่กลัวให้แก่เธอได้ ต่อให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยในขณะนี้ข้างๆ เธอก็ตาม เธอต้องฝึกปฏิบัติและรับรู้ด้วยตัวของเธอเอง ถ้าเธอปฏิบัติเจริญสติจนเป็นนิสัย เมื่อความยากลำบากเกิดขึ้น เธอจะรู้ได้ด้วยตัวของเธอเองว่าต้องทำเช่นไร

                                                                                                      ท่านติช นัท ฮันห์

อุปาทานขวางธรรมชาติธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติธรรมดา 
อุปาทานนั่นเองที่เป็นตัวไปขวาง
กระแสของธรรมชาติธรรมดา 
ขวางไว้ก็ได้แต่เพียงทุกข์เป็นผลตอบแทน

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

การละกิเลสต้องบวชใจนักพรต นักบวช นักบวชชีทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เครื่องละกิเลส
การละกิเลสนั้น ต้องมาบวชใจ
ผู้ที่บวชที่ใจได้นั้น ไม่จำเป็นต้องมาปลงผม ห่มผ้า 
ก็นับว่า บวชใจได้แล้ว
การปฏิบัตินี้มันสำคัญที่จิตเป็นหลัก ไม่ได้สำคัญที่เครื่องแบบ
บวชไปแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติก็หมดความหมาย เป็นเพียงผู้ใส่เครื่องแบบเท่านั้น
แบกไปให้กิเลสมันเล่นหัวอีกทางหนึ่ง
เราทั้งหลายเองก็เช่นกัน
ถ้ามัวไปสำคัญหมายแต่เครื่องภายนอกนั้น ไม่ทำภายใน
ก็จะไปไม่ถึงนั้นล่ะ

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ภพเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อุจจาระก็ตาม ปัสสาวะก็ตาม
แม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด 
ภพแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ฉันนั้น 
ยังมีภพอยู่ตราบใด ก็ยังมีภัยคือทุกข์อยู่ตราบนั้น

โลกสูตร

รักษาจิตไม่ให้ไปออกซ้ายออกขวารักษาจิตไม่ให้ไปออกซ้ายออกขวา 
สติคอยขนาบเข้ามาๆ 
สติแก่กล้า จิตย่อมทนไม่ได้ 
เมื่อทนไม่ได้ มันก็สงบลง 
ครั้นสงบลงแล้ว มันก็รู้

หลวงปู่ขาว อนาลโย