ความสุขที่แท้จริง เกิดจากความไม่อยาก


ความสุขที่แท้จริง เกิดจากความไม่อยาก 
แต่ความอยากมันสร้างความรู้สึกว่า 
ต้องได้สิ่งที่อยากถึงจะได้ความสุข 
ถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากแล้วจะได้ความทุกข์ 
มันทุกข์จริงอยู่เมื่อเวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยาก 
แต่ถ้าเราทนไปได้ เดี๋ยวความอยากมันก็หายไปเอง 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by aakash gupta from pexels

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา