รู้เท่าสมมมุติ เป็นวิมุตติให้เพ่งดูจิตใจเรานี่ล่ะ มันเป็นยังไงอยู่
อย่าไปดูแห่งอื่น มันเฉยเฉย ก็ดูมันเฉยเฉย
มันว่างก็รู้ว่ามันว่างน่ะ มันคิดโน่น มันคิดนี่ ..มันไปโน่น มันไปนี่
ก็ให้รู้เท่าสมมุติที่มันไป เมื่อรู้เท่าทุกอย่างแล้ว
สมมุติทั้งหลายไม่มี ก็เป็นวิมุตติ หลุดพ้นจากทุกข์

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

เห็นทุกข์ แต่ไม่ทุกข์
การวาง ยังมีการรู้อยู่ เห็นทุกข์ แต่ไม่ทุกข์
การข่มทุกข์ เป็นการพ่ายแพ้อย่างยับเยิน
การยอมทุกข์ รับสภาพต่อทุกข์ ไม่กระวนกระวาย
ยอมสนิทจึงพิชิตชัยชนะ


พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ปฏิบัติแก้ความหลง
ปฏิบัติแก้ความหลง แก้ความเข้าใจผิดของตน 
โลกไม่มีประตูจะแก้ สังขารก็ไม่มีประตูจะแก้
พระบรมศาสดาท่านก็ไม่ได้แก้สังขาร 
ท่านแก้แต่ไม่ให้ติดอยู่ในสังขารเท่านั้น…
สอนให้ทำสมาธิให้ใจตั้งมั่น แต่ไม่ให้ติดอยู่ในสมาธิ ...
สอนให้มีปัญญา แต่ไม่ให้ติดอยู่ในปัญญา
ไม่ให้ยืนยันว่าสมาธิเป็นตน ตนเป็นสมาธิ ไม่ให้ยืนยันว่าปัญญาเป็นตน
ตนเป็นปัญญา สมาธิก็ส่งคืนให้สมาธิ ปัญญาก็ส่งคืนให้ปัญญา
ศีลก็ส่งคืนให้ศีล ไม่สำคัญว่าตนเป็นศีล ไม่สำคัญว่าศีลเป็นตน 
จะรู้วิเศษวิโสสักเพียงใดก็ตาม 
ไม่สำคัญตนเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นตัวตนเป็นเจ้าของในผู้รู้ 

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต