พอใจว่าสติดีมั่นคง ก็เป็นความเศร้าหมองของวิปัสสนา
นิกันติ คือ การเข้าไปยินดีพอใจ เข้าไปติดใจ 
เข้าไปหลงใหลกับสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 
อันนี้แหละที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง วิปัสสนาเจริญต่อไปไม่ได้..
คือ มันไม่เห็นความเกิดดับ 
ถ้าเรามีความสงบ แล้วเราพอใจ ติดใจอยู่กับความสงบ ...
มีปีติแล้วยินดีติดใจอยู่กับปีติ 
มีสุขแล้วก็ยินดีติดใจอยู่กับความสุข
มีปัญญาก็ติดใจพอใจอยู่กับปัญญา..
แม้แต่สติ...สติที่เกิดขึ้นมาคล่องแคล่วว่องไว รับรู้เท่าทัน 
เกิดความยินดีพอใจว่าเรามีสติดีมั่นคง 
ก็เป็นความเศร้าหมองของวิปัสสนาได้ 
ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ละความยินดีติดใจ
เกิดปีติก็เข้าไปรู้แล้วก็ดูจิต มีความพอใจติดใจไหม
ถ้ามีความพอใจติดใจ ก็รู้เท่าทันเพื่อคลี่คลายให้จิตปรกติ


พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความคิดมันกลัวสติ กลัวเรารู้ทัน
การเอาชนะความคิดนั้น ก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละ
รู้ให้ทันในความคิดที่มันเกิดขึ้น
ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวนี่ เอาชนะความคิดไม่ได้
รู้ไหมว่าความคิดนี่มันกลัวอะไร
ความคิดมันกลัวสติ กลัวเรารู้ทัน
ถ้าเรารู้ทันเมื่อไร ความคิดมันเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเลย


อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา