ผู้ใดแม้จะทำสมาธิจนจิตเป็นฌานได้นาน


ผู้ใดแม้จะทำสมาธิจนจิตเป็นฌานได้นาน
ถึง ๑๐๐ ปีและไม่เสื่อม 
ก็ยังได้บุญน้อยกว่า
ผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงที่ว่า 
สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่ง 
ล้วนแล้วแต่เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
แม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตาม

พุทธพจน์ 

บางส่วนจากหนังสือ "ไตรลักษณ์ในควอนตัม"
เขียนโดย สิรวิชญ์ รัตน์จินดา

Image by susuteh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ให้รักษาความรู้สึก “ตื่น” อยู่ภายใน


ให้รักษาความรู้สึก “ตื่น” อยู่ภายใน
ความรู้สึก “ตื่น” อยู่นั้น มันเป็นสัญญาณ
เป็นเครื่องชี้บอกว่า การปฏิบัติของเรา
ถูกทาง หรือ ผิดทาง
ถ้าไม่ค่อยรู้ตัว ไม่มีความ”ตื่น”ปรากฏอยู่ในใจ
ก็จะหมายถึงว่า กิเลสครอบงำเสียแล้ว
ต้องตั้งต้นใหม่ 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา