ทุกข์ที่แท้จริง


ทุกข์มีอยู่ ๒ อย่างคือ
ทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ
ทุกข์ทางกายเรียกว่าทุกขเวทนา มีอยู่ ๓ แบบคือ
๑) นิพัทธทุกข์ ทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
เช่น หนาว ร้อน หิวกระหาย
ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ เป็นต้น
.
๒) ปกิณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ด 
เชน ความโศก ความร่ำไรรำพัน
ความคิด ความปรุงแต่ง
.
๓) สภาวทุกข์ ทุกข์ที่เป็นเองตามความเป็นธรรมชาติ
ได้แก่ ทุกข์ประจำสังขาร คือ ชาติ ชรา มรณะ
.
ทุกข์ที่เกิดจากการไม่รู้แจ้งในจิตของเรา
เรียกว่า ทุกข์ที่แท้จริง
แต่ส่วนอื่นอันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยาก
ถือว่าเป็นธรรมชาติเฉยๆ เช่น ความเจ็บไข้
หรือความเป็นของไม่เที่ยงที่เกิดขึ้น
แล้วก็แก่ เจ็บ ตาย
ไม่เรียกว่าเป็นความทุกข์
ในแง่ของสัจธรรมถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ..

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by cdd20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา