ปัญญาทางพระพุทธศาสนา          คนที่ทำความชั่วทุกคน ต่างก็เป็นเพราะขาดสติ เมื่อไม่มีสติ ปัญญาจึงหามีไม่ คำว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้วัดกันที่ความรู้ทางด้านวิชาการ หรือความรู้ด้านไอคิว ซึ่งเป็นความรู้ทางโลก แต่ปัญญาทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นความรู้ทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตใจที่ถูกฝึกฝนขัดเกลามาดีแล้วนั้น ย่อมชื่อว่า เป็นผู้มีปัญญามาก

                                                                                          พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ 

หยุดความคิด คือ หยุดสังสารวัฏฏ์หยุดความคิด คือ หยุดสังสารวัฏฏ์ 

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

อย่าเห็นความคิดสำคัญกว่าความรู้สึกตัวอย่าเห็นความคิดสำคัญกว่าความรู้สึกตัว
พยายามตามรู้และเข้าใจอาการของความรู้สึกตัว
ที่ปรากฎขึ้นในกายอย่างต่อเนื่อง 
จะทำให้ทิ้งความคิดได้เร็วขึ้น
แล้วการปฏิบัติจะเป็นไปเอง ในทุกๆ อิริยาบถ
แทนที่จะมานั่งทำความเพียรนานๆ
เพียงเราใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปในทุกๆ อิริยาบถ
ในทำงานและทำอะไรอื่นๆ เสมอ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท