หลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ...คำว่า “ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์” นั้น
จึงไม่ได้เกิดจากอิทธิฤทธิ์ใดๆ 
หรือ เรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด 
แต่เกิดจากปัญญาเข้าใจเหตุปัจจัยในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส กาย และ ธรรมารมณ์ 
โดยเห็นลักษณะของความไม่คงที่  ไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง...

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

วิปัสสนาคือรู้ความจริง แล้วทำให้ใจปล่อยวางวิปัสสนานั้นแปลว่า รอบรู้ รู้พิเศษ รู้ชัดเจน รู้แจ่มแจ้ง
“วิ” แปลว่า วิเศษ “ปัสสนา หรือ ปัสสนะ” 
แปลว่า รู้ หรือแปลว่า เห็น
เห็นก็คือรู้ เห็นด้วยใจ ไม่ได้เห็นด้วยตา
เห็นด้วยใจก็คือ รู้วิเศษ เข้าไปรอบรู้...
คือไปรู้ความจริง แล้วทำให้ใจปล่อยวาง 
ทำให้ใจไม่ยึดถือ

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ความรู้สึกตัว จะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนชีวิตของเราท่านทั้งหลาย 
จงสร้างสรรค์ตนคือความรู้สึกตัว 
ความรู้สึกตัวนี้แหละ จะเป็นที่พึ่งให้แก่ตน 
อย่ามัวแต่ไปคิดอย่างอื่น ทำอย่างอื่น 
จงปรารภความเพียร มีสติรู้กายรู้จิตใจ 
ถ้ารู้กายรู้จิตใจแล้ว ก็จะรู้สิ่งอื่น อย่างอื่นตามไป  
รู้จบ รู้ครบถ้วน

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ