ถ้าทำลายกามตัณหาให้หมดไปจากใจ...
ถ้าทำลายกามตัณหาให้หมดไปจากใจได้เพียงอย่างเดียว
เท่านี้ กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ก็จะหมดสิ้นไป 
เพราะกามตัณหาเป็นแม่ทัพใหญ่ เป็นหัวหน้าทีมให้แก่กิเลสทั้งปวง
ถ้าเราเข้าใจในหลักการอย่างนี้ ก็จะง่ายในการปฏิบัติธรรม


หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

จิตเห็นภายนอกร่างกลัวตาย

จิตเห็นภายนอกร่างกลัวตาย
จิตเห็นภายในร่างกลัวเกิด
ผู้ใดตัดราคะชนะเลิศ
ผู้ใดกลัวเกิดไม่กลัวตาย


หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต