เรามีสิทธิ์ชั่วคราวในของๆ เราทุกๆ อย่างที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั้น
แม้ว่าจะมีสิทธิอยู่ แต่ก็เป็นสิทธิชั่วคราวเท่านั้น
ไม่เป็นสิทธิที่แท้จริง เพราะถ้าเป็นสิทธิที่แท้จริงแล้ว
ก็จะต้องไม่มีความพลัดพราก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

จิตที่อบรมถูกต้อง ปัญญาย่อมเกิดจิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้ว ปัญญาย่อมเกิดขึ้น 
จะมองดูอะไรก็เป็น “นิยายนิกธรรม” ทั้งสิ้น 
ส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้อง ปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิด 
แม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผล 
ยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไป 
ส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้อง 
แม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎก 
แต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆ มาเป็นธรรม 
เป็นยอดพระไตรปิฎกได้

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

กฎของจิตตานุภาพ          จงจำไว้ว่า ถ้าปรารถนาความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น ก็ควรส่งกระแสใจที่ประกอบด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจไปยังท่านเหล่านั้น แล้วก็จะได้รับความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจากท่านเหล่านั้นเช่นเดียวกัน นี่เป็นกฎของจิตตานุภาพ


                                                                                        ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต