การปฏิบัติธรรมคือสติสัมปชัญญะการปฏิบัติธรรมคือสติสัมปชัญญะ 
สติสัมปชัญญะให้มีอยู่ในกายและในจิตใจ 
ถ้าจะพูดรวมๆ แล้วก็คือ ความรู้สึกตัว 
จุดยืนของผู้ปฏิบัติคือ ความรู้สึกตัว 
ความรู้สึกตัวเป็นธรรมกำมือเดียว 
ทั้งเห็นทุกข์และทั้งดับทุกข์ ก็คือความรู้สึกตัว 
ถ้ามีความรู้สึกตัว ก็มีความปล่อย ความวาง 
ความหยุด ความเย็น ก็มีอยู่ในความรู้สึกตัว 
ความรู้สึกตัวก็เป็นทั้งศีล สมาธิและปัญญาอยู่ในนั้น 
ความรู้สึกตัวก็เป็นการละความชั่ว ทำความดีและจิตก็บริสุทธิ์ 
ความรู้สึกตัว ทำให้เกิดความหลุดพ้นได้ด้วย

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

วิธีที่สร้างสติให้มีได้ง่าย          วิธีที่สร้างสติให้มีได้ง่าย คือสร้างตามหลักของสติปัฏฐาน ๔ สร้างลงไปในกาย สติต้องมามีอยู่ที่กายก่อน ต่อไปก็มีอยู่ที่จิตใจ มีเจตนารู้สึกที่กาย เช่นเดินจงกรม ยกมือเคลื่อนไหว ลมหายใจ ให้เติมความรู้สึกตัวกับอิริยาบถของกาย หาวิธีที่จะรู้สึกตัวตลอดเวลา จนว่าสติมีมากในกายและในจิตใจ จนว่ากายใจมีแต่สติความรู้สึกตัวจนเป็นอันเดียว

                                                                                               หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ