ธรรมะทวนกระแสโลก          ถ้าหากมาพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง มันก็ถอดถอนได้ คลายกำหนัดได้ เพราะมันเห็นเป็นจริงอย่างนั้น ...มันไม่หลงใหลใฝ่ฝัน ไม่ได้บ้าได้บอไปตามสมมุติของโลก...จิตที่จะเบื่อได้ก็เพราะอาศัยพิจารณาทวนกระแส เขาว่าสวยงาม ความจริงมันเป็นอย่างไร มันเป็น อสุภะ อสุภํ เขาว่าของนั้นยั่งยืน แต่ทางธรรมะถือว่าเป็น อนิจฺจํ เขาว่าของนั้นเป็นของตนของตัว เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา เป็นเขา แต่ธรรมะท่านถือว่าเ...ป็นอนัตตา คือไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ...เพราะธรรมะมันทวนสมมุติ ทวนกระแส ...มันไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นมันดี มันวิเศษ...ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทวนกระแสอย่างนี้ เราผู้ฝึกภาวนาจงพยายามทวนกระแสของใจ อย่าปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ของกิเลสตัณหา เมื่อเราทวนกระแสได้เท่าใด จิตใจก็ยิ่งจะห่างไกลจากความทุกข์ จากความลุ่มหลง จากความเศร้าหมอง จากความขัดข้องเท่านั้น

                                                                                       พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

ถ้ามีสติปัญญาเฉียบขาด จะมองเห็นทุกข์ของโลกถ้ามีสติปัญญาเฉียบขาด
จะมองเห็นทุกข์ของโลก 
มองเห็นโลกเป็นไฟ
เมื่อมองเห็นอย่างนั้น
ทำให้ไม่กล้าเข้าไปในไฟนั้น 
ถ้าเราเห็น เราจะไม่เข้า 
ที่เข้าไป เพราะเราไม่เห็น

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

พระคุณต้องทดแทน ถ้าเคียดแค้นต้องอโหสิ


พระคุณต้องทดแทน 
ถ้าเคียดแค้นต้องอโหสิ
อเวรัง อะสะปัตตัง
พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้เราเป็นผู้ไม่มีเวร
ไม่จองเวร...

เป็นผู้อโหสิ

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร