ผู้มีปัญญาย่อมกลัวกรรม          ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่น กลัวเพราะรู้ว่า เมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้ว ต้องได้รับผลไม่ดี และเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้ว แม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนี้ ก็จะต้องได้รับผลไม่ดี ที่อาจทำให้พิศวงสงสัยเป็นอันมาก

                                             สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เชื่อธรรม อย่าเชื่อคนเชื่อธรรม อย่าเชื่อคน เพราะคนแปลว่ายุ่ง 
ส่วนพระธรรมนั้น แม้พระพุทธเจ้ายังเคารพในพระธรรม 
พระธรรมไม่เกิดไม่ตาย คนยังเกิดตายอยู่ 
พระธรรมเป็นสุดยอดของความดีในโลก

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

สัตว์โลกกลัวตาย ไม่กลัวเกิดความเกิดกับความตายเป็นของคู่กันอยู่แล้ว เมื่อเกิดแล้วต้องตาย
แต่สัตว์โลกกลัวกันแต่ความตาย ส่วนความเกิดไม่กลัว
จึงโดนความตายอันเป็นผลของความเกิดอยู่ไม่หยุด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน