การรู้เท่าทันชีวิต คือการเป็นผู้ดู ผู้สังเกตการณ์การรู้เท่าทันชีวิต คือการเป็นผู้ดู 
ผู้สังเกตการณ์ มิใช่คนลงไปเล่น 
เหมือนยืนดูเขาเล่นละคร 
เหมือนยืนอยู่บนสะพาน ดูกระแสน้ำที่ไหลไปๆ 
ไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้เล่นละครเอง...
ปล่อยให้ความสุขและความทุกข
ไหลลอยผ่านมาแล้วผ่านไป จิตใจก็สบาย

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ช่วยให้เราพ้นทุกข์
รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ 
แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามารู้เรื่องเรเพื่อที่จะพ้นทุกข์

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ทำลายความอยาก ได้บุญมากขึ้น
ถ้าท่านทำลายความอยากของท่านให้เบาบางลงได้
ท่านจะได้บุญกุศลมากขึ้นเหลือเกิน...
บุคคลผู้กำจัดความอยากของตนให้เบาบางลงได้
ย่อมบรรลุถึงความไม่กระวนกระวายแห่งจิต
และเมื่อปราศจากเหตุแห่งความทุกข์โศก
หรือความกลัวแล้ว
เขาย่อมเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่เขามีอยู่นั้น
เกินความต้องการของเขาเสียด้วย
เขาจึงไม่ต้องทนทุกข์กับความขาดแคลนเลย


หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม