จงรักษาอินทรีย์ ที่รูป, เสียง, กลิ่น, รส, และผัสสะทั้งหลาย

จงรักษาอินทรีย์ ที่รูป, เสียง, กลิ่น, รส, 
และผัสสะทั้งหลาย 
เพราะว่า ทวารเหล่านี้ถูกเปิดทิ้งไว้ไม่รักษา 
ย่อมจะถูกโจรคือกิเลสปล้นเอา 
เหมือนพวกโจรปล้นบ้าน ฉะนั้น
ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดี ฉันใด 
ราคะย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิต
ที่ไม่ได้อบรมแล้ว ฉันนั้น


วิสุทธิมรรค เล่ม ๑ ภาคศีล ปริเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 
หน้าที่ ๕๑ – ๕๕


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา