ธรรมของจริงของแท้



ธรรมของจริงของแท้ที่จะทําให้
บุคคลเป็นพระอริยะได้
มิใช่เพียงศึกษาตามตํารา
หรือนึกคิดคาดคะเนเอาเท่านั้น
แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นจริงๆ
ของจริงจึงจะเป็นจริงขึ้นมาได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

สมาธิ ไม่ใช่การนั่งหลับตาเท่านั้น



  สมาธิ ไม่ใช่การนั่งหลับตาเท่านั้น 
 ถ้าหากไปถือว่าสมาธิคือการนั่งหลับตาอย่างเดียว 
 มันก็ถูกกับความเห็นของคนทั้งหลายที่เขาแสดงออก 
 แต่ถ้าเราจะคิดว่าอารมณ์ของสมาธิคือ การยืน เดิน นั่ง นอน 
 รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด ไม่ว่าเราจะทำอะไร 
 มีสติสัมปชัญญะ รู้อยู่กับเรื่องปัจจุบัน คือเรื่องชีวิตประจำวัน
 นี้เอง เราจะเข้าใจหลักการทำสมาธิอย่างกว้างขวาง

 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ความเกิดเป็นภัยใหญ่



อะไรมันจะยึดถือเท่าความเกิด ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นภัยใหญ่ 
แต่เรานะวิ่ง...ใส่เลย ปานกันกับแมลงเม่าเห็นไฟ ไม่เห็นว่าเป็นกองทุกข์

หลวงปู่ศรี มหาวีโร