คนเราทุกข์ เพราะความคิดของตัวเอง
“คนเราทุกข์ เพราะความคิดของตัวเอง”
เพราะไม่รู้เท่าทันมายาของจิต 
ไปหลงตามแล้วก็ช่วยมันปรุง ทุกข์จึงเกิดขึ้น
เพียงแต่เราดูมันอยู่เฉยๆ มันคิดอะไรขึ้นมา 
เราอย่าไปห้าม แล้วเราก็อย่าไปตาม...

เฝ้าแต่มองดูเฉยๆ อย่าเพ่ง อย่าจ้อง ดูเบาๆ นุ่มๆ 
ความปรุงแต่งทั้งหลายก็ถอยหมดไป
เมื่อความปรุงแต่งหมดไป 
จิตก็ถึงความว่าง มีรู้อยู่เฉยๆ...


หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ติดตามบนเฟสบุ๊คได้ที่ : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การละกิเลสไม่ได้ละได้ด้วยการข่มไว้
การละกิเลสไม่ได้ละได้ด้วยการข่มไว้ 
แต่ละได้ด้วยปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ 
เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตดี แต่ฝึกเพื่อให้รู้ 
ดีหรือไม่ดีก็ไม่เที่ยงทั้งสิ้น 
ให้ฝึกดูเพื่อให้เห็นกระแสของไตรลักษณ์


อ.สุภีร์ ทุมทอง

ติดตามบนเฟสบุ๊คได้ที่ : บ้านจตุรทวีปประทาน  เพื่องานพระศาสนา