สัญญาเป็นความจำ ปัญญาเป็นความรู้เท่าทัน
ผู้ที่เรียนศึกษามากๆ นั้นนะ มันเป็นด้วยสัญญา ไม่ใช่ปัญญา 
สัญญาเป็นความจำ ปัญญาเป็นความรู้เท่าทัน 
มันไม่เหมือนกัน มันต่างกัน 
บางคนจำสัญญาเป็นปัญญา 
ถ้าปัญญาแล้ว ไม่สุขกับใคร ไม่ทุกข์กับใคร 
ไม่เดือดร้อนกับใคร ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อน...
กับจิตที่มันสงบหรือไม่สงบ 
ถ้าสัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะ 
มันเกิดความยึดมั่นถือมั่น 
เป็นทุกข์เป็นร้อน 
ไปตามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ความรวยที่แท้จริงคือความไม่อยาก          เคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า “ความรวยที่แท้จริงคืออะไร” พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า “ความรวยที่แท้จริงคือความไม่อยาก” คนที่รวยเล็กน้อยคือพระโสดาบันและพระสกิทาคามี คนที่รวยปานกลางคือพระอนาคามี คนที่รวยที่สุดคือพระอรหันต์

                                                                                                                หลวงปู่สาย เขมธัมโม

ถ้ามีสติตัวเดียว แจ้งหมดโลก
ของทุกอย่าง ขอให้มี “สติ” ตัวเดียว 
ถ้ามีสติตัวเดียว
แจ้งหมดโลก

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ

ทุกข์เพราะการทำความเพียร เป็นทุกข์ที่คุ้มค่า          ทุกข์เพราะการทำความเพียร มิใช่ทุกข์ที่ไม่ได้ผล เป็นทุกข์ที่ทำลงไปแล้วคุ้มค่า เราอย่าไปท้อถอย การปราบปรามกิเลส ก็คือการแก้ความไม่ดีที่สถิตอยู่ภายในตัวเรา จึงต้องทำด้วยความตั้งใจจริงๆ  

                                                                                                       หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ