เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ ให้วางสุขเสียเพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่ 
เขาจึงไม่พ้นทุกข์ 
เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ ให้วางสุขเสีย 
ก็เป็นอันวางทุกข์ด้วยเหมือนกัน 
ครั้นวางสุขแล้ว ทุกข์ก็ไม่ต้องวาง 
ก็หายไปเอง อยู่กับเราไม่ได้ 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท)

อย่ามัวเมาในรูปร่างสังขารอย่ามัวเมาในรูปร่างสังขารของตน 
มัจจุราชมันไม่ไว้หน้าผู้ใด

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ

ที่หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นความโง่
ที่หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นความโง่ 
ถ้ามีความรู้ถูกต้องขึ้นมา 
จะเห็นโลกโดยความเป็นของว่าง 

ท่าน ก.เขาสวนหลวง