จิตบริสุทธิ์เพราะคลายยึดถือตัวตน

จิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
การที่บุคคลจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ 
จะต้องคลายความยึดถือในตัวต

ท่านพ่อลี ธัมมธโร