It's OK.จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หยุดคิด คือปัญญาในทางพุทธศาสนาถ้ามี “สติ”ควบคุม มี “สัมปชัญญะ”รู้ตัวอยู่ 
มันหยุดคิด 
นั่นแหละ “ปัญญาในทางพุทธศาสนา”
“ปัญญาทางโลก”นั้นก็คิดไปเถิดไม่มีที่สิ้นสุด 
ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายก็ไม่สงบสักที 
คิดแล้วๆ เล่าๆ กลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละ 
วนเวียนอยู่นั่น จึงเรียกว่า “วัฏฏะ”

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา