“ยึดดี” น่ะไม่ดี




ความดี...น่ะดี
แต่ถ้า “ยึดดี” น่ะไม่ดี
ลดการ “ยึดดี” ลงมานิดนึง
เพื่อเห็นความชั่ว
ที่ยังเหลือในตัวเองบ้าง...
เพื่อละความชั่วที่เหลืออยู

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ต้องมีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกข์




ทำอะไรก็ตาม...
ต้องมีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกข์
รักษาศีล... ก็เพื่อออกจากทุกข์
เพื่อละกิเลสตัณหาอุปาทาน
ปฏิบัติ... ก็เพื่อออกจากทุกข์...
ไม่ใช่ลูบๆ คลำๆ ปฏิบัติ
เพื่อให้มีบุญไปเวียนว่ายตายเกิด

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต