ถ้าสติรู้ทันต่อความคิดอยู่บ่อยๆ


ถ้าสติรู้ทันต่อความคิดอยู่บ่อยๆ เนืองๆ 
พอคิด รู้ทันที เรื่องก็จะไม่ยาว 
เรื่องก็สั้นเข้ามา สั้นเข้ามาๆ 
จนกระทั้งคิดปุ๊บ รู้ทันที  
เรียกว่า "รู้ต้นจิตที่กำลังจะคิด" 
จิตไม่มีโอกาสจะผลิตบัญญัติ 
พอคิดอะไรไม่ได้ ก็ปรุงไม่ออก 
ก็ไม่มีบัญญัติที่จะไปเป็นเรื่องเป็นราว.. 
ตัดไปหมด เหมือนกับไปทำลายรังของมัน.. 
ที่จะไปเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา