ไม่ควรยึดมั่นแม้นิพพาน
พวกที่ทำวิปัสสนาไม่สำเร็จ ก็เพราะคอยจ้องจับเอาความสุขอยู่เรื่อยไป 
มุ่งนิพพานตามความยึดถือของตน
มันก็ดับไม่ลงหรือนิพพานไม่ลง มีตัวกูขึ้นมา
ในนิพพานแห่งความยึดมั่นถือมั่นของตนเองเสียเรื่อย
เพราะฉะนั้นถ้าจะภาวนากันบ้าง ก็ต้องภาวนาว่า
ไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น แม้แต่สิ่งที่เรียกว่า “นิพพาน” นั้น
มีพระบาลีว่า “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย”
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ดังนี้


ท่านพุทธทาสภิกขุ

ปล่อยวางความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิ

ความรู้ความเห็นอันใดที่มันเกิดขึ้นแล้ว
จิตของเรารู้สึกปล่อยวาง
ไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้เดือดร้อน
อันนั้นเรียกว่า "สัมมาทิฎฐิ"
ทีนี้สิ่งใดที่รู้ขึ้นมาแล้
ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ยุ่งยาก
อันนั้นเป็น "มิจฉาทิฎฐิ"

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย