คาถามหาเสน่ห์
          "นะโม” แปลว่า อ่อนน้อมถ่อมตัว เป็นสิ่งสำคัญที่สังคมต้องการมากที่สุด  การฝึกยอมแพ้เป็น ทำตนเป็นผ้าขี้ริ้ว เป็นตัวบังคับให้ทิฏฐิอ่อนตัวลง หากทำได้ เราจะสบาย ไปไหนก็ไม่มีคนรังเกียจ             “นะโม” ทางกาย วาจา ใจ  เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติ ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้

                                                                                          หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ถึงนิพพานเพราะปัญญา
          ศาสนาพุทธของเราเกิดขึ้นในโลกใบนี้ จากผู้ปฏิบัติ จากผู้มีสติปัญญาที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสงบของสมาธินะ จำไว้ เกิดขึ้นจากผู้มีสติปัญญาที่ดี นั่นคือพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาที่สร้างขึ้นมากับโลกใบนี้ ทีนี้สาวกทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ตาม เป็นฆราวาสก็ดี เป็นพระก็ดี มากมายก็หลายแสนท่าน ท่านเป็นไปได้เพราะอะไร เพราะท่านมีปัญญาที่ดี สติดี ปัญญาดี นั่นนะ ผ่านได้เลย

                                                                                         หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ในหลวงทรงพิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐาน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า พระองค์ชอบดูคลื่น พิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐาน ก็เพราะแล่นเรือใบโต้คลื่น และทรงวินิจฉัยว่า คลื่นที่มากระทบ คลื่นมันเกิดแต่ละลูก ไม่ใช่คลื่นลูกเก่า มันเป็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นทดแทนซึ่งกันและกัน ในที่สุดมันก็มากระทบฝั่งหายไป แล้วก็อาจจะน้ำกระเพื่อมขึ้นมาใหม่กลายเป็นคลื่น ก็มาเทียบกับอารมณ์จิตของพระองค์    เห็นไหมลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นทุกอย่างเป็นกรรมฐาน ที่พ่อเคยบอกลูกว่า จงดูทุกอย่างให้เป็นสมถะและวิปัสสนา จิตใจจะได้ตัดกิเลสง่าย......


                                                                                           หลวงพ่อฤาษีลิงดำ