การเข้าถึงธรรม          การเข้าถึงธรรม คือการได้เข้าถึงความรู้จริง เห็นจริง ตามความเป็นจริงจนดับทุกข์ อิสระ สงบเย็น อย่างแท้จริงภายใน

                                                                                               หลวงปู่แหวน สุจิณโณ