เจริญสติเป็นนิตย์ จะสิ้นอาสวะเยสญฺจ สุสมารทฺธา 
นิจฺจํ กายคตา สติ 
อกิจฺจํ เต น เสวนฺติ 
กิจฺเจ สาตจฺจการิโน 
สตานํ สมฺปชานานํ 
อฏฺฐํ คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ ๒๙๓ ฯ 

 ...ชนเหล่าใด เจริญสติในกายเป็นนิตย์ 
ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ทำเฉพาะสิ่งที่ควรทำเสมอ  
สำหรับชนผู้มีสติ สัมปชัญญะพร้อมมูลเหล่านั้น 
อาสวะมีแต่จะหมดไป 

พุทธวจนในธรรมบท

ทำดีกับผู้อื่น เท่ากับทำดีกับตนเองทำดีกับผู้อื่น เท่ากับทำดีกับตนเอง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

มันดับไป ถ้ารู้เท่าทันมันมันเกิดขึ้นมาแล้ว
เกิดดีเกิดชั่ว เกิดผิดเกิดถูก
มันก็ดับไป ถ้ารู้เท่าทันมัน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คำตำหนิเป็นทุกข์เพราะยึดติดคำตำหนิไม่ทำให้เราทุกข์ได้เลย
หากเราไม่ยึดมันเอาไว้ 
ที่จริงเวลาเรามีความทุกข์
เพราะอารมณ์หรือคำพูดเหล่านี้ 
ถ้ารู้ตัว และพิจารณาให้ดีจะพบว่า 
สาเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้ก็คือ 
ค ว า ม ยึ ด ติ ด นั่ น เ อ ง

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล