ดูจิตให้รู้อารมณ์ อย่าละอารมณ์หลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำ
ก็คือ ให้ รู้ อารมณ์เฉยๆ 
อย่าไปพยายาม ละ อารมณ์นั้นเด็ดขาด
จะเดินทางผิดทันที เพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้น
เป็นตัวขันธ์ เป็นตัวทุกข์ 
ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้น 
อย่าอยาก (มีตัณหา) ที่จะไปละมันเข้า

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง คือ "พระดี"พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
ไตรสรณคมน์นี่แหละ "พระดี"
คนเรานี่ก็แปลก ข้าให้ของจริงกลับไม่เอา
จะเอาของปลอม

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

บุคคลชอบรู้เห็นภายนอก          บุคคลส่วนใหญ่ เมื่อฝึกจิตจนมีกำลังเพียงพอที่จะทำให้เกิดทิพจักขุญาณก็ดี มโนมยิทธิก็ดี อภิญญาก็ดี มักจะชอบออกรู้ ออกเห็นภายนอก โดยไม่ได้สนใจตัวเองเลย คำว่า ทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ สติให้มีสิ่งระลึก คือ รู้อยู่ที่ตัวเอง ภายในกาย ในจิตของเรา ว่า กิเลสอยู่ที่ใด แล้วพิจารณาตรงจุดนั้น..

                                                                                                หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ความหมายของ "เจริญก้าวหน้าทางธรรม"คำว่า "เจริญก้าวหน้าทางธรรม"
มิใช่เจริญด้วยยศศักดิ์เหมือนทางโลก
หากหมายถึง "ใจ" ที่นิ่ง หนักแน่น มั่นคง คลายความยึดติดในโลก
หากผู้ใดยังหลงในยศศักดิ์ ก็ชื่อว่าหลงตนและหลงโลก
เพราะสิ่งนั้นเป็นของประจำโลก

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป