เกิดบังดับ...เกิดบังดับ โลกบังธรรม 
งามบังผี ดีบังจริง 
สมมติบังวิมุตติ 
หลักธรรมบังพระนิพพาน

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ร่างกายจะไม่มีกับเราอีกต่อไปใจคิดไว้เสมอว่าร่างกายเรานี่มันสกปรก 
 เราอาศัยมันอยู่เราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ 
 ถ้ามันสลายตัวเมื่อไรเรากับมันก็เลิกกัน 
ขึ้นชื่อว่าร่างกาย จะไม่มีกับเราต่อไปอีก 
 การเจริญพระกรรมฐาน ความมุ่งหมายมีเท่านี้ 
 แล้วก็ทำกันจริง ๆ แค่นี้มันก็เป็นพระอรหันต์

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

กำลังใจที่เข้มแข็งไม่ใช่เคร่งเครียด


กำลังใจที่เข้มแข็ง ไม่ใช่กำลังใจที่เคร่งเครียด 
หากแต่เป็นกำลังใจที่ปฏิบัติธรรมแบบสบายๆ 
แต่มีความต่อเนื่องอยู่ในจิตใจเป็นปกติ 
คำว่าต่อเนื่องจักต้องมีทั้งสมถะ และวิปัสสนาควบคู่กันไป 
ความสุขและความทุกข์อันเกิดจากอายตนะสัมผัส 
จักต้องฉลาด นำมาเป็นกรรมฐานได้ตลอดเวลา 
จิตจักต้องทรงสติให้ทรงตัว โดยโทษจิตตนเองเอาไว้เสมอๆ 
ระลึกให้ได้ว่ายังบกพร่องอยู่อย่างไรบ้าง 

สมเด็จองค์ปฐม