ความหมายของบุญฤทธิ์         ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดขึ้นมากๆ ในทางกาย วาจา และจิตใจ ถ้าหากทำมาก อำนาจมันจะค่อยมาเองหรอก จะกลายเป็นบุญฤทธิ์ คำว่า บุญฤทธิ์ คือ บุญมากๆ สะสมบุญไว้มากๆ จนมีฤทธิ์มีเดช มีผู้มาช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมทุกระยะ ถ้าบุญมาก ก็เป็นอย่างนั้นนะ..

                                                                                                   หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ติดสุขคือราคะ          ถ้าหากเรามีความพอใจ เราหลงเพลิดเพลินแล้ว เรายึดมั่นว่ามีความสุขแล้ว เราก็รู้ทันทีว่า เดี๋ยวนี้จิตของเรากำลังอยู่ในราคะ...ความกำหนัด ความยินดี เราควรที่จะรู้อย่างนั้นทันที...เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ควรที่จะปล่อยวาง ...ถ้าหากเรายึดมั่นถือมั่น ทุกข์จะตามมาหาเรา

                                                                                       หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

งามที่สุดคือผู้มีปัญญา          อาทิกัลยาณัง งามเบื้องต้นคือผู้มีศีล มัชเฌกัลยาณัง งามท่ามกลางคือผู้มีสมาธิ ปริโยสานกัลยาณัง งามที่สุดคือผู้มีปัญญา 

                                                                                                     หลวงปู่ฝั้น อาจาโร