ว่างจากความคิดจึงจะมีปัญญา
การคิดไม่ได้นำมาซึ่งปัญญา 
เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
นั่นเป็นเพราะเรานิ่งสงบกับสิ่งนั้นและเกิดเป็นความเข้าใจ 
ไม่ใช่เกิดจากการนั่งครุ่นคิด 
เราต้องว่างจากความคิดจึงจะมีปัญญาธรรมะบรรยาย โดย ธรรมาจารย์ จากหมู่บ้านพลัม
ของท่านติช นัท ฮันห์

ศีล สมาธิ ปัญญา คือ สมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์ศีล สมาธิ ปัญญา คือ สมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์
ปัญญา คือ การรู้แจ้งเห็นจริง แก้ไขปัญหาได้ ปล่อยวางได้ 
แต่นั่นก็เพราะมีสมาธิ คือ จิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ต่อผัสสะ ธรรมารมณ์ต่างๆ 
และที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ 
นั่นก็เพราะมีศีล คือความปกติ ไม่เผลอ 
ในทางกลับกัน ไม่เผลอจึงตั้งมั่น 
และเพราะตั้งมั่น จึงทำให้เกิดการหยั่งรู้และเข้าใจ...

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)