การวางอารมณ์ คือไม่ยึดไม่ติดอารมณ์
การวางอารมณ์ คือไม่ยึดไม่ติดอารมณ์
ทั้งอดีตที่ล่วงไปแล้ว ทั้งอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
มีเพียงสติสัมปชัญญะให้จิตตื่นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
ดังข้อความในภัทเทกรัตตคาถาว่า
"อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ" เป็นต้นว่า
ผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงลับไปแล้ว
ไม่พึงหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
เพราะอดีตมันก็ล่วงไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง
และผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน
เขาพึงพอกพูนความเห็นนั้นไว้

หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ความรู้สึกตัวหรือสัมมาสติ นี้คือพุทธโอสถความรู้สึกตัวหรือสัมมาสติ
นี้คือพุทธโอสถ
จิตเสพคุ้นอยู่กับความรู้ตัว
ที่เป็นปัจจุบันธรรม ปัจจุบันขณะ 
ระลึกรู้มากๆ เข้า
จิตจะคลายทุกข์ที่หลงกลืนนั้นออกมา
จิตเกิดการอาเจียน
เกิดการสำรอกกิเลสตัณหาออกมา
เพราะยาเม็ดเดียวนี้แท้ๆ

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ไม่ใช่กำหนดรู้ ..แต่สักแต่ว่ารู้
ฝึกตามรู้จิต/สังเกตจิต จิตจะรู้สึกอย่างไร
(ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี) ก็รู้แค่นั้น (อย่าคิดวิพากษ์ต่อ)
ไม่ใช่ดักรู้จิต ไม่ใช่เพ่ง ไม่ใช่เผลอ/ลืมตัว แต่ฝึกรู้สึกตัว
(รู้เนื้อรู้ตัว) อย่างง่ายๆ สบายๆ เอาไว้เสมอๆ ไม่ว่าจะทำอะไร
(เมื่อ “รู้” แล้วก็ไม่ใช่อยากหรือพยายามประคองตัวรู้เอาไว้)
รู้ไม่ใช้คิด (เว้นมีกิจการงานที่ต้องใช้ความคิด)
รู้ไม่ใช่กำหนดรู้ ..แต่สักแต่ว่ารู้


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
จากหนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้”

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา