ความปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใด...
ความปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใด
ความทุกข์ก็เกิดที่นั้น


หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

จงทำเหตุที่ควรแก่ผลอย่าตั้งความปรารถนาต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้ต้องเป็นทุกข์ดิ้นรนแสวงหาเลย..
แต่จงทำเหตุที่ควรแก่ผล แล้วจะได้รับผลนั้นเอง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

ถ้าเราเกาะความไม่เที่ยง มันก็ทุกข์
จำไว้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง 
ถ้าเราเกาะความไม่เที่ยง มันก็ทุกข์ 
แต่ทว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตาม อนัตตามันก็เข้ามาถึง 
อย่ายึด อย่าถือว่ามันเป็นของเรา 
คิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
ที่เราจะอยู่กับมัน


หลวงพ่อฤาษีลิงดำ