ตัวเราไปตั้งอัตตา ไว้ให้ทุกข์มันระดมยิง
คนเราที่ทุกข์ก็เพราะว่า
ตัวเราไปตั้งอัตตา
ไว้ให้ทุกข์มันระดมยิง 
ไปตั้งเป้าไว้ ถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ 
มันยิงมาไม่ถูกอะไรหรอก 
เหมือนยิงผ่านควัน ยิงผ่านหมอก 
ยิ่งไปตั้งอัตตาใหญ่ กูใหญ่ กูเจ๋ง 
ใครข่มกูไม่ได้ ใครมาดีเหนือกูไม่ได้ 
นี่ยิ่งเดือดร้อนเลย เป็นทุกข์ 
คนคิดน่ะเป็นทุกข์เอง..

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราสามารถฝึกให้ทุกข์ทางกายไม่มีผลต่อใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา