ไม่ยึดสภาวะ เพียงเรียนรู้เพื่อถอดถอนกิเลส...สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุข ไม่ทุกข์ก็ดี 
ความโง่ก็ดี ความฉลาดปราดเปรื่องก็ดี 
ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราทั้งหลายจะพึงยึดถือ
เอามาเป็นตัวเป็นตน เป็นเรา เป็นของของเรา 
เพียงแต่ว่าเป็นสภาวธรรมที่เราค้นคว้า...
และเรียนรู้ให้เกิดเป็นความรู้ของเราขึ้นมา
เพื่อจะถอดถอนกิเลสในหัวใจ... 

หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

การสวดมนต์เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการสวดมนต์ การฟังสวดมนต์ 
การพิจารณาธรรมที่มีอยู่ในบทสวดมนต์ 
ในขณะที่ฟัง ในขณะที่สวด
ก็เป็นการทำใจให้สงบ และทำให้ได้ปัญญา 
ก็เป็นการทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก