ถ้าไม่สนใจความฟุ้งซ่าน จะดับไปเอง
..แม้ว่าเวทนาจะแรงกล้าแค่ไหน อย่างตอนเวลานั่งแล้วปวดขา
คือขาปวดก็ปวดไป แต่ฉันจะนั่งของฉันอย่างนี้
เวทนาจะไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ แต่เวทนานั้นก็ยังคงมีอยู่
เวลาความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ก็ปล่อยให้ฟุ้งไป 
ถ้าเราไม่สนใจมัน มันก็ดับไปเอง ไม่ต้องไปทุกข์กับมัน


พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา