ผู้รู้ทั้งหลายคือ ผู้ปฏิบัติผู้รู้ทั้งหลายคือ ผู้ปฏิบัติ จึงจะรู้แจ้งจำเพาะที่ของตน 
ไม่ต้องทุกข์กังวลไปถามผู้อื่น ไปหลงตามผู้อื่น

....ฟังท่านพระอาจารย์มั่น เทศน์เรื่องพระอภิธรรม...............

(จากหนังสือธรรมประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ)

ถ้าต้องการพบมรรค อย่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆ
ถ้าท่านต้องการพบมรรคจริงๆ อย่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆ
เมื่อใดท่านถึงที่สุดแห่งกรรม (สิ้นกรรม)
จงดำรงรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของท่านไว้
อาสวะใดๆ ที่ยังเหลืออยู่ ก็ค่อยๆ หมดไป
ความเข้าใจธรรมะจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
ท่านไม่ต้องสร้างความพยายามใดๆ

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ