เพียงแค่นี้ เราจะได้พบสิ่งที่กำลังหา


เมื่อยังมีการแสวงหา ย่อมมิอาจหยุดการกระทำได้
เมื่อยิ่งแสวงหา เราก็จะยิ่งห่างไกลออกไปจากสิ่งหา
เพียงแค่หยุดแสวงหา แล้วเฝ้าดูสิ่งที่ปรากฎตรงหน้า
เพียงแค่นี้ เราจะได้พบสิ่งที่กำลังหา 
และร่นเวลาที่ต้องเดินทางกลับบ้านให้สั้นลง

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Nennieinszweidrei from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อันที่จริงคุณกลับได้ทุกสิ่งทุกอย่าง


ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตยังคงอยู่ 
และทําให้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง 
สําคัญที่สุดก็คือ ความไม่เที่ยง
บอกเราให้ละความยึดมั่น ซึ่งมีแต่
จะนําความทุกข์และความเจ็บปวดมาให้
ทันทีที่เรายอมรับว่าความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของชีวิต 
ยอมรับว่าทุกคน รวมทั้งเรา ต้องเป็นทุกข์
เพราะความเปลี่ยนแปลงและความตาย 
ดังนั้นการปล่อยวางจึงเป็นสิ่งปกติธรรมดา
ที่เราควรทํา และที่จริงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ได้ผล
เมื่อนั้น เราจะปล่อยวางความเศร้าโศรก 
ความไม่เที่ยงจะกลายเป็นสิ่งปลอบประโลมใจ 
ทําให้จิตใจเราสงบ มั่นคง และไม่หวาดกลัว
สําคัญที่สุดก็คือ เราจะเห็นชัดว่า 
การยึดสิ่งที่มิอาจยึดได้นั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์อย่างมาก
ที่ประหลาดก็คือ เมื่อคุณยอมรับความตายและความไม่เที่ยง 
คุณจะพบว่าคุณมิได้สูญเสียอะไรไปเลย
อันที่จริงคุณกลับได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เหมือนกับว่าคุณสูญเสียก้อนเมฆ 
แต่กลับได้ท้องฟ้า…

ท่านโซเกียล ริมโปเช  

หนังสือศิลปะแห่งการอยู่และการตาย

Image by Nennieinszweidrei from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/