อย่าปล่อยให้จิตสยบในอารมณ์ที่ชอบ...สตินั้นต้องสังวรอยู่เสมอในตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น 
ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่ถูกต้อง ใจรู้ธรรมารมณ์ 
อย่าปล่อยให้จิตสยบในอารมณ์ที่ชอบ 
ไม่เคียดแค้นในอารมณ์ที่ไม่ชอบ 
ตั้งสติเเละจิตไว้ในวงกาย 
พิจารณาค้นหาความจริงด้วยสติเเละปัญญา

หลวงปู่ศรี มหาวีโร