ใจนั้นแหละยิ่งใหญ่จริงๆ


อัตตาที่ยิ่งใหญ่ ถือมั่นในความเห็น
ย่อมต้องสลายตัวลงไปได้ด้วยใจที่อ่อนน้อม
ใจที่ถ่อมตนนั้นไม่ใช่ยอมเพราะเราด้อยกว่า
เพียงแต่ยอมที่จะไม่ยิ่งใหญ่เอง
ใจที่ยอมสละความสำคัญในตัว
ในความคิดความเห็นที่เคยยึดถือไว้
ใจนั้นแหละยิ่งใหญ่จริงๆ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by GoranH from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ตามทางที่ถูกนั้น มีแต่ทำใจให้อยู่ตามปกติ


..พวกนักปฏิบัติทุกวันนี้ 
ส่วนมากแล้วเอาแบบฤาษี... 
ไม่ได้รู้แนวทางของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 
ตามทางที่ถูกนั้น... 
มีแต่ทำใจให้อยู่ตามปกติ 
หรือสภาพเดิมของใจแท้เท่านั้น 
คือ มีสติอยู่ ตื่นอยู่ เบิกบานอยู่ทุกขณะ 
ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ของโลก 
อยู่ในความเป็นกลาง... 
ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งหมดคืนไม่ลุกจากที่เลย 
อันนั้นบางคนก็นั่งหลับตลอดคืนก็มี 
บางคนก็นั่งชมนิมิตก็มี 
บางทีก็อยู่ได้ด้วยอารมณ์ของฌานก็มี...

หลวงปู่คูณ สิริจันโท


Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา