เมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาท          คนเรานี่เวลามีภัยคุกคาม มีทุกข์บีบคั้นก็ลุกขึ้น ดิ้นรนขวนขวาย พอสุขสบายก็นอนต่อไป พระพุทธศาสนาก็จึงต้องย้ำด้วยความไม่ประมาท เพราะว่า เมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาท ใครทั้งๆ ที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้ก็คนนั้นแหละ เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผล

                                                                                    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

คนที่มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ
สติมโต สทา ภทฺทํ
คนที่มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

สํ. ส. ๑๕/๓๐๖