คนที่กำลังเรียนพระไตรปิฎก โดยตรงอย่างถูกต้อง


คนที่ไม่เคยเห็น เคยฟังพระไตรปิฎกเลย  
แต่เคยพิจารณาอย่างละเอียดลออ
ทุกครั้งทุกคราว ที่ความทุกข์เกิดขึ้น
แผดเผาในใจของตน
นี้แหละ  เรียกว่าคนที่กำลังเรียนพระไตรปิฎก
โดยตรงอย่างถูกต้องถ่องแท้
ยิ่งกว่าคนที่กำลังเปิดเล่มพระไตรปิฎก
ในตู้ออกอ่าน แล้วเพียงแต่จำไว้ได้และเข้าใจ

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by stevepb from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา