สรรพสิ่งมิได้คงอยู่ตลอดกาลเมื่อใดก็ตามที่คุณตระหนักว่าสรรพสิ่งมิได้คงอยู่ตลอดกาล 
คุณจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสิ้นปัญหา 
ที่แท้นั้น ความสงบและความสุขอันแท้จริง จะเกิดขึ้นได้ 
ต่อเมื่อเราเข้าใจแจ้งชัดถึงธรรมชาติของสรรพสิ่ง 
ว่าไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้

ท่านติช นัท ฮันห์

 Cr.เพจ Vortex of life

"Once we recognize that all things are impermanent, we have no problem enjoying them. In fact, real peace and joy are only possible when we see clearly into the nature of impermanence."

-Thich Nhat Hanh

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา