ความรู้สึกตัวตัดกระแสการไหลออกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น..
เมื่อใดท่านไม่ยึดมั่นถือมั่น
ปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามหน้าที่ของมัน
ท่านก็จะพ้นจากความเกิด และความตาย
ท่านจะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่าง (จิตเปลี่ยน)
ท่านจะเป็นนายของจิต คือมีกำลังใจ
ซึ่งไม่มีอะไรจะมาขัดขวางได
ท่านจะพบกับความสงบสุขทุกหนทุกแห่ง..

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

หนังสือโพธิธรรมคำสอนหน้า 35
แปลโดย พุทธยานันทภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา