จิตใจที่ฝึกดีแล้วไม่เป็นไปตามกระแสโลก
พยายามฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็ง 
ให้มีภูมิต้านทานต่อกระแสโลก 
ก่อนออกทำงานจะได้มีความสุขสบาย
ก็ไม่ค่อยทำกัน...
สุดท้ายก็บ่นว่าทุกข์ ๆๆๆๆๆ ...
เพราะจิตใจที่ฝึกดีแล้ว 
เขาไม่สุขไม่ทุกข์
และเขาไม่เป็นไปตามกระแสโลก...
ผู้เป็นเจ้าของก็สบาย

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าจำกัดการเติบโตของปัญญาไว้ด้วยทิฏฐิ
อย่าจำกัดการเติบโตของปัญญาไว้ด้วยทิฏฐิ
อย่าปิดบังปัญญาด้วยความคิดเห็นเข้าข้างตนเอง
อย่าบิดเบือนปัญญาด้วยการลำเอียงใดๆ
ปุถุชนมองสิ่งทั้งปวงในขอบเขตที่ตัวเองอยากให้เป็น
พระอริยะมองสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริง
นั่นคือจิตที่พ้นจากสักกายทิฏฐิ


พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา