อย่างนี้แหละ ลัดสั้นที่สุดการปฏิบัติก็ ดูจิตดูใจที่มันนึกมันคิด นี่เอง
เคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีไหนก็ตาม
เข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ตาม
ปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเข้าออก
กินข้าวกินน้ำก็ปฏิบัติได้
ทำการทำงานก็ปฏิบัติได้
เพราะมือทำงาน ใจดูใจ
มันนึกมันคิด เห็น รู้ เข้าใจ
ผ่านไปไม่ต้องยึดถือ
อย่างนี้แหละ ลัดสั้นที่สุด

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา