การตื่นรู้ของเธอเอง!


ร้อยสิ่งอย่างมีการอธิบาย
หลายพันอย่างมีการบอกเล่า
แต่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เธอควรลุถึง
รู้สิ่งเดียวและทุกสิ่งก็เป็นอิสระ
ดำรงอยู่ ณ ธรรมชาติภายในของเธอ
คือการตื่นรู้ของเธอเอง!

ท่านคุรุ รินโปเช

A hundred things may be explained, a thousand told,
But one thing only should you grasp.
Know one thing and everything is freed –
Remain within your inner nature, your awareness!

Image by PellissierJP from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"


"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"
คำว่าเห็นธรรม..ความหมายท่านคือ 
เห็นความดับสิ้นไปแห่งตัวตน 
ธรรมจึงปรากฏ
และที่ท่านตรัสว่า ผู้นั้นเห็นเรา 
คำว่าเราในที่นี้ที่ท่านหมายถึง คือ 
ความอิสระหลุดพ้น ความพ้นทุกข์
นิพพาน อิสระธรรม..

อิโตมิ จัง

Photo by Jonathan Borba on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา