เธอจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าเถิด


พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพาหิยะ 
เกี่ยวกับเส้นทางการหลุดพ้นว่า 
"เธอจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าเถิด"
ว่างในที่นี้ คือ ว่างจากตัวตนเราเขา 
ว่างจากอัตตา แล้วที่เหลือ
ก็บริสุทธิ์เอง ธรรมชาติเอง 
เป็นการกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ในตัว ทันทีทันใด 
การกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ 
เรามิได้เสียอะไรไป ตรงข้าม 
กลับได้ตัวตนที่แท้จริงคืนมา 
ตัวตนจริงแท้ที่มีค่าสูงสุด 
มีคุณค่าเป็นความหลุดพ้นสูงสุด 
และเป็นความจริงแท้เดียวกันของคนเราทุกๆ คน 
ไม่มีอะไรยาก ที่นี่ เดี๋ยวนี้

อิโตมิ จัง

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา